Skip to content

1. Έπαθλο

Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την φυσική ή online παρακολούθηση ενός σεμιναρίου από τον pastry chef Σπύρο Πεδιαδιτάκη (εφεξής “ο Διοργανωτής”) για 3 νικητές οι οποίοι θα αναδειχθούν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί την 28η Φεβρουαρίου 2022. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή εντός του 2022 μετά από κοινή συνεννόηση με τους νικητές και τον pastry chef.

2. Διάρκεια

Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 20/10/2021 έως και τις 28/02/2022.

3. Δικαίωμα συμμετοχής – Προϋποθέσεις

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και έχουν αποκτήσει το βιβλίο Notebook: pastries for restaurants μέσω αγοράς του.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να κάνει ένα από τα παρακάτω:

● Ανέβασε ένα story στο Instagram με την φωτογραφία του δικού σου βιβλίου Notebook: pastries for restaurants με #NotebookSP και @Spyros_Pediaditakis για να αποκτήσεις 3 συμμετοχές στην κλήρωση

● Γράψε μία κριτική στο website www.spyrospediaditakis.com/notebook για να αποκτήσεις 5 συμμετοχές στην κλήρωση

● Κάνε και τα δύο παραπάνω και απέκτησε 10 συμμετοχές στην κλήρωση

3.3 Κάθε συμμετέχων είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων του. Ο διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει κάθε συμμετέχοντα σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα από αυτόν στοιχεία είναι ελλιπή ή αναληθή και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

3.4 Ο Διοργανωτής επαληθεύει την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη
διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

4. Διαδικασία – κλήρωση

4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 28/02/2022 στις 12.00 μ.μ. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας Random.org μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκειά του. Συνολικά θα αναδειχθούν διαδοχικά 3 νικητές και 3 επιλαχώντες.

4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω προσωπικού μηνύματος στο προφίλ του instagram από το οποίο θα έχουν λάβει μέρος και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον Διοργανωτή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης. Τα ονόματα των νικητών θα δημοσιευτούν και σε όποιο άλλο μέσο κριθεί σκόπιμο από τους διοργανωτές, σύμφωνα με τον όρο 5 του παρόντος.

4.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οποιονδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος ή προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, ο Διοργανωτής θα αναπληρώσει την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν. Μετά από πέντε εργάσιμες μέρες το δικαίωμα αποδοχής των βασικών νικητών αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή. Μετά από δέκα εργάσιμες μέρες από την ημερομηνία της κλήρωσης απόλλυται αντίστοιχα το δικαίωμα αποδοχής των αναπληρωματικών νικητών και ουδεμία αξίωση μπορεί να προβληθεί έναντι του Διοργανωτή. Αν για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, δεν καταστεί δυνατή η παράδοση του δώρου στους επιλαχόντες, τότε το συγκεκριμένο δώρο ακυρώνεται.

4.4 Το έπαθλο/σεμινάριο είναι απολύτως προσωποπαγές και ανεπίδεκτο μεταβιβάσεως. Δε δύναται επίσης να ανταλλαγεί με άλλο έπαθλο ή χρηματικό ποσό.

4.5 Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την ημερομηνία που θα επιλέξει ο Διοργανωτής σε συνεννόηση με τους νικητές. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους βασικούς νικητές ή επιλαχόντες, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι σε θέση να παρευρεθεί στο σεμινάριο την προγραμματισμένη ημερομηνία και ώρα, αυτό ακυρώνεται από τον Διοργανωτή και ουδεμία ευθύνη φέρει αυτός.

5. Διαφημιστική προβολή

Ο Διοργανωτής δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί σκόπιμη για τη διαφημιστική εκμετάλλευση της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται η αναπαραγωγή οπτικοακουστικού υλικού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την κλήρωση ή την παρακολούθηση του σεμιναρίου από τους νικητές, η δημοσίευση των ονομάτων τους σε αυτά, αλλά και η μετά την επιστροφή των νικητών προβολή της εμπειρίας τους από το σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στον Διοργανωτή για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες, συναινούν στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας δε ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν καμία πτυχή της προσωπικότητάς τους.

6. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις από μέρους του Διοργανωτή των όρων, της διάρκειας ή του είδους του προσφερόμενου επάθλου κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται. Οιεσδήποτε μεταβολές κριθούν σκόπιμες, θα κατατεθούν στο συμβολαιογράφο, η οποία εγγυάται τον αδιάβλητο χαρακτήρα της διαδικασίας και θα ανακοινωθούν με καταχωρήσεις στα ΜΜΕ και στην ιστοσελίδα www.spyrospediaditakis.com

7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξη των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του
σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί από τον Διοργανωτή για τη διενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες (marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών του Διοργανωτή.

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή μέσω γραπτής online αλληλογραφίας στο info@spyrospediaditakis.com

8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών 3.